Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden MotoPort Zelhem

Artikel 1 KOOP

Alle aanbiedingen op deze Internet site zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop MotoPort Zelhem reageert op de gedane bestelling en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en de te betalen koopprijs. Prijzen in onze shop zijn onder voorbehoud van typefouten etc.

Artikel 2 BETALING

De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen door gebruik te maken van één van de in dit artikel gegeven betalingswijze; .
1) Vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL76 RABO 0374 7537 25 t.n.v. MotoPort Zelhem.
2) iDeal betalingen

Artikel 3 LEVERING

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud; het eigendom van de geleverde goederen gaat niet eerder over op de koper dan nadat de koopprijs is betaald.

Artikel 4 GARANTIE

4.1 Nieuwe producten die door MotoPort Zelhem geleverd zijn en die zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer worden door MotoPort Zelhem voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop gegarandeerd, met uitzondering van startmotoren, dynamo's, rotors en andere elektronisch gerelateerde slijtage delen. Deze garantie geeft recht op kosteloze reparatie indien binnen de garantie termijn door MotoPort Zelhem een fabricage of materiaalfout wordt geconstateerd.

4.2 Ruilen van producten waarbij zich binnen acht dagen na aankoop een ernstige storing heeft voorgedaan is mogelijk indien deze producten in originele verpakkingen en compleet worden geretourneerd en de storing door MotoPort Zelhem wordt geconstateerd.

4.3 Door reparatie en/of vervanging van producten gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

4.4 Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de retourzending van MotoPort Zelhem.

4.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van MotoPort Zelhem liggen komt de garantie te vervallen.

4.6 De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade ontstaan doordat een ander dan MotoPort Zelhem wijzigingen of reparaties aan de producten verricht, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Artikel 5 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

5.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

5.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 6 PRIVACY VERKLARING

MotoPort Zelhem zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Artikel 7 AFBEELDINGEN

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. MotoPort Zelhem doet wel haar best om accurate gegevens te vermelden op de site maar is hierin ook afhankelijk van haar leveranciers. Afbeeldingen zijn vaak ook als universeel voorbeeld en dan alleen bedoeld ter indicatie.

Artikel 8 RETOURNEREN

8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MotoPort Zelhem te ontbinden. Bestel je zelf de verkeerde onderdelen dan nemen wij deze niet retour !

8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan MotoPort Zelhem te melden. De klant dient het product - na overleg met MotoPort Zelhem - te sturen naar een door MotoPort Zelhem vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met MotoPort Zelhem ingevolge artikel 8.1 en 8.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal MotoPort Zelhem deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat MotoPort Zelhem het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

8.4 MotoPort Zelhem behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van MotoPort Zelhem of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MotoPort Zelhem schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal MotoPort Zelhem de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. MotoPort Zelhem heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden

8.6 Zoals wettelijk is vastgelegd zijn natuurlijk de bepalingen in de wet "Kopen op afstand" van toepassing